5-AMINOLEVULINIC ACID HCL

1622595

Monograph huisnorm

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

5-AMINOLEVULINIC ACID HCL

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P342 Bij ademhalingssymptomen:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
1622595_EN.pdf English
1622595_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download