BETAMETHASONI 17 VALERAS

615854

Monograph Ph.Eur

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

MICRONISATUM

Gevarenaanduidingen

H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
615854_NL.pdf Nederlands
615854_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
22001101 09 Dec 2026 Nederlands
192207 31 May 2024 Nederlands