HEPARINUM NATRICUM

900146

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

210 IE/mg ds en 205 IE/mg product

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P313 Een arts raadplegen.
P333 Bij huidirritatie of uitslag:
P352 Met veel water en zeep wassen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
900146_NL.pdf Nederlands
900146_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
23390006YN 01 Nov 2026 Nederlands
HPNAOM23031 09 Feb 2026 Nederlands
23390042YN 01 Feb 2026 Nederlands
HPNAOM21003 30 Sep 2023 Nederlands
HPNAOS21003 14 Sep 2023 English
HPNAOS20008 31 Jan 2023 Nederlands
HPNAOS20009 31 Jan 2023 Nederlands
HPNAZS20001 31 Dec 2022 Nederlands
HPNAOM19049 30 Sep 2022 Nederlands