CHOLECALCIFEROLUM

900900

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

DENSATUM OLEOSUM 1.000.000 IE/g

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H332 Schadelijk bij inademing.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304 NA INADEMING:
P311 Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
900900_EN.pdf English
900900_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
009026 26 Feb 2027 Nederlands
008232 31 Aug 2024 Nederlands
007317 31 Oct 2022 Nederlands