ACETONUM

245682

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACETONUM

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
245682_NL.pdf Nederlands
245682_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
I1242913 14 Aug 2027 Nederlands
23B014 19 Mar 2026 Nederlands
21E016 30 Jun 2024 Nederlands
20D048 31 Jul 2023 Nederlands