ACIDUM ACETICUM GLACIALE

710911

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM ACETICUM GLACIALE

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
710911_EN.pdf English
710911_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23001406 02 Mar 2028 Nederlands
20003519 30 Nov 2025 English
20003519 30 Nov 2025 Nederlands
20003521 30 Nov 2025 Nederlands
19112001 30 Apr 2024 Nederlands
19112001 30 Apr 2024 English
18276702 31 Oct 2023 Nederlands
18276702 31 Oct 2023 English
17200402 30 Jun 2022 Nederlands
17200402 30 Jun 2022 English