ACIDUM AZELAICUM

627534

Monograph DAC

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM AZELAICUM

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
627534_EN.pdf English
627534_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008715 19 Sep 2027 Nederlands
009000 09 Sep 2027 Nederlands
008340 31 Mar 2024 Nederlands
008067 29 Feb 2024 Nederlands