ACIDUM BORICUM CRYST.

245879

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM BORICUM CRYST.

Gevarenaanduidingen

H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
245879_NL.pdf Nederlands
245879_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
21001289 30 Nov 2025 Nederlands