ACIDUM SALICYLICUM (90)

431613

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM SALICYLICUM (90)

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
431613_EN.pdf English
431613_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008901 23 Jul 2026 Nederlands
009002 22 Jul 2026 Nederlands
008610 14 Jul 2026 Nederlands
008449 05 Jul 2026 Nederlands
007133 30 Jun 2023 Nederlands
007150 30 Jun 2023 Nederlands
006890 30 Apr 2023 Nederlands