ACIDUM SORBICUM

246069

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM SORBICUM

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
246069_NL.pdf Nederlands
246069_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
23002243 09 Nov 2025 Nederlands
20004209 31 Mar 2023 Nederlands
20004209 31 Mar 2023 English