ACIDUM TARTARICUM

417378

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

PULVERATUM

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:
P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
417378_EN.pdf English
417378_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
182394 30 Jun 2022 Nederlands
18239403 30 Jun 2022 Nederlands
18239406 30 Jun 2022 Nederlands