ACIDUM TARTARICUM CRYST.

246123

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM TARTARICUM CRYST.

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
246123_NL.pdf Nederlands
246123_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
23000312 19 May 2025 Nederlands