ACIDUM TRANEXAMICUM

648132

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM TRANEXAMICUM

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
648132_EN.pdf English
648132_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008836 19 Jun 2025 Nederlands
008836 11 Jun 2025 English
007411 31 Jan 2024 Nederlands
007771 31 Oct 2022 Nederlands