ACIDUM TRICHLORACETICUM

246131

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CRYST.

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
246131_NL.pdf Nederlands
246131_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
24001122 17 Apr 2027 Nederlands
22000609 19 Dec 2024 Nederlands
21000459 30 Nov 2023 Nederlands
192597 31 Aug 2022 Nederlands
192597003 31 Aug 2022 Nederlands
192597006 31 Aug 2022 Nederlands