ACIDUM VALPROICUM

642606

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM VALPROICUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
642606_NL.pdf Nederlands
642606_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
00854902 19 Sep 2027 Nederlands
00854903 19 Sep 2027 Nederlands
00854904 19 Sep 2027 Nederlands
008295 30 Sep 2025 Nederlands
007529 30 Sep 2024 Nederlands
007072 31 Mar 2024 Nederlands
007078 31 Mar 2024 Nederlands
006521 31 Jan 2023 English
006521 31 Jan 2023 Nederlands