ALCOHOL ISOPROPYLICUS

246549

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ALCOHOL ISOPROPYLICUS

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
246549_EN.pdf English
246549_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
24000053 05 Dec 2026 Nederlands
23000897 19 Feb 2026 Nederlands
22002874 19 Aug 2025 Nederlands
20000450012 31 Jan 2023 Nederlands