ALUMINII CHLORIDUM

246786

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

HEXAHYDRICUM CRYST.

Omdat de fabrikant van de natriumfluoride geen GMP heeft hebben wij akkoord nodig om te kunnen bestellen. Normaalgesproken worden alle producten met GMP specificaties geleverd, wij kunnen deze grondstof helaas niet van een partij verkijgen die dit wel heeft. Aangezien er vanuit onze klanten toch vraag naar het product is bieden wij dit aan zonder GMP, wij zullen dit altijd vermelden bij bestellingen van producten zonder GMP. Als jullie het product willen ontvangen zien wij hier graag akkoord voor op de mail.

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P332 Bij huidirritatie:
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
246786_EN.pdf English
246786_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
22002438 19 Nov 2024 Nederlands
21002588 07 Jan 2024 Nederlands
20004553 30 Nov 2022 Nederlands