Aminopyridinum (4-)

496472

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

Aminopyridinum (4-)

Gevarenaanduidingen

H300 Dodelijk bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H331 Giftig bij inademing.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P301 NA INSLIKKEN:
P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
P353 Huid met water afspoelen/afdouchen.
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Bestandsnaam Taal Download
Batch number Vervaldatum Taal Download
22003887 30 Sep 2025 Nederlands
22001045 03 Feb 2025 Nederlands