AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM

421642

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P313 Een arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
421642_EN.pdf English
421642_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008997 11 Oct 2028 Nederlands
008552 02 May 2027 Nederlands
008069 28 Feb 2026 Nederlands
007544 31 Mar 2025 English
007215 31 Jul 2024 Nederlands
006966 31 Jan 2024 Nederlands
006428 31 Aug 2022 Nederlands
006428 31 Aug 2022 English