AMLODIPINE BESILATE

900608

Monograph Ph. Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

AMLODIPINE BESILATE

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301 NA INSLIKKEN:
P304 NA INADEMING:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bestandsnaam Taal Download
900608_NL.pdf Nederlands
900608_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
650 05 Jun 2027 Nederlands
552 31 Oct 2024 Nederlands