AMMONII CHLORIDUM

246948

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

AMMONII CHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
246948_EN.pdf English
246948_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008440 23 Jan 2027 English
006528 31 Dec 2022 Nederlands
006814 31 Dec 2022 Nederlands