AMPHOTERICINUM B

572020

Monograph Ph. Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

AMPHOTERICINUM B

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
572020_FR.pdf Français
572020_NL.pdf Nederlands
572020_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
009027 29 Jan 2027 Nederlands
008785 11 Feb 2026 Nederlands
008785 06 Feb 2026 English
008326 30 Sep 2024 Nederlands
007817 30 Sep 2023 Nederlands
007543 31 Mar 2023 Nederlands
007344 30 Sep 2022 Nederlands