ARGENTI NITRAS

247332

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ARGENTI NITRAS

Gevarenaanduidingen

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301 NA INSLIKKEN:
P304 NA INADEMING:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P330 De mond spoelen.
P331 GEEN braken opwekken.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P370 In geval van brand:
P378 Blussen met …
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P370+P378 In geval van brand: blussen met …
Bestandsnaam Taal Download
247332_NL.pdf Nederlands
247332_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
21003238 09 Jun 2026 Nederlands
007663 31 Mar 2025 Nederlands
006955 31 Dec 2023 Nederlands