ATENOLOLUM

646059

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ATENOLOLUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
646059_NL.pdf Nederlands
646059_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
ALUP2303005 26 Feb 2028 Nederlands
ALUP2108011 14 Jul 2026 Nederlands
ALUP2012036 30 Nov 2025 Nederlands
ALUP2003008 28 Feb 2025 Nederlands
ALUP1802009 31 Jan 2023 Nederlands
P1802009 31 Jan 2023 Nederlands