ATROPINI SULFAS

247405

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ATROPINI SULFAS

Gevarenaanduidingen

H300 Dodelijk bij inslikken.
H330 Dodelijk bij inademing.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P284 Adembescherming dragen.
P304 NA INADEMING:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
247405_NL.pdf Nederlands
247405_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008973 26 Nov 2027 Nederlands
008444 05 Mar 2025 Nederlands
007662 28 Feb 2023 Nederlands
007662 28 Feb 2023 English
007492 31 Jan 2023 Nederlands
007492 31 Jan 2023 English
007318 31 Aug 2022 Nederlands
007491 31 Aug 2022 Nederlands