BACLOFENUM

623148

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

BACLOFENUM

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H331 Giftig bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P307 NA blootstelling:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
623148_EN.pdf English
623148_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008964 08 Sep 2026 Nederlands
007949 31 Jan 2024 Nederlands
006754 30 Nov 2022 Nederlands
007523 30 Nov 2022 Nederlands