BENZALKONII CHLORIDI SOLUTIO 50% M/V

261394

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

SOLUTIO 50% M/V

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgmaatregelen

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
261394_NL.pdf Nederlands
261394_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
22003784 19 Oct 2025 Nederlands
20003906 31 Aug 2022 Nederlands