BENZALKONII CHLORIDUM

247634

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

BENZALKONII CHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
247634_EN.pdf English
247634_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
22001942 26 Aug 2024 Nederlands
20003581 31 Aug 2023 Nederlands
20003581 31 Aug 2023 English
2000358 31 Jul 2023 Nederlands