BENZYLIS BENZOAS

247693

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

BENZYLIS BENZOAS

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
247693_NL.pdf Nederlands
247693_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
23002733 11 Mar 2026 Nederlands
22002106 25 Jul 2024 Nederlands
20000645 31 Jan 2023 Nederlands
20000645003 31 Jan 2023 Nederlands
20003862 31 Jan 2023 Nederlands