BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM

537624

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H300 Dodelijk bij inslikken.
H310 Dodelijk bij contact met de huid.
H330 Dodelijk bij inademing.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P307 NA blootstelling:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
537624_EN.pdf English
537624_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
009050 05 Feb 2029 Nederlands
008891 29 May 2028 Nederlands
008665 19 Mar 2026 Nederlands
007539 30 Apr 2025 Nederlands
008379 30 Apr 2025 Nederlands