BUTYLHYDROXYTOLUENUM

638951

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

BUTYLHYDROXYTOLUENUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
638951_EN.pdf English
638951_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008952 26 Oct 2025 Nederlands
008437 05 Jul 2024 Nederlands
008074 31 Oct 2022 Nederlands