CAPTOPRILUM

1050656

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CAPTOPRILUM

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
1050656_EN.pdf English
1050656_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
510221001 31 Dec 2024 Nederlands