CARBAMAZEPINUM

431621

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CARBAMAZEPINUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P311 Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P342 Bij ademhalingssymptomen:
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
431621_NL.pdf Nederlands
431621_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008797 25 May 2026 English
008797 24 May 2026 Nederlands
008965 08 May 2026 Nederlands
008669 19 Jun 2025 Nederlands
008513 28 Aug 2024 Nederlands
008513 14 Aug 2024 English
007046 30 Apr 2024 Nederlands
006911 30 Sep 2023 Nederlands
006698 31 Mar 2023 Nederlands
007946 31 Mar 2023 English
007946 31 Mar 2023 Nederlands
006291 31 Jul 2022 Nederlands