CARBIDOPUM

622370

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CARBIDOPUM

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
622370_EN.pdf English
622370_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008716 09 Dec 2026 Nederlands
008253 28 Feb 2025 English
008253 19 Feb 2025 Nederlands