CERA CETOMACROGOLIS

248606

Monograph BP + huisnorm

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

EMULSIFICANS

Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgmaatregelen

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
248606_EN.pdf English
248606_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23002630 08 Mar 2025 Nederlands
23000581 26 Jun 2024 Nederlands
006827 30 Jun 2023 Nederlands
008180 30 Jun 2023 Nederlands