CETRIMIDUM

248681

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CETRIMIDUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
248681_EN.pdf English
248681_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
22G27F02 26 Jan 2026 English
22G27F02 14 Jan 2026 Nederlands
18J15B01 28 Feb 2023 Nederlands
18F07B03 31 Dec 2022 Nederlands