CHININI SULFAS

248800

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CHININI SULFAS

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
248800_NL.pdf Nederlands
248800_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
180630 31 Aug 2022 Nederlands
18063001 31 Aug 2022 English
18063001 31 Aug 2022 Nederlands