CHLORALI HYDRAS

248878

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CHLORALI HYDRAS

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
248878_NL.pdf Nederlands
248878_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
24000264 09 Nov 2026 Nederlands
22004038 26 Feb 2025 Nederlands
21001025 31 Dec 2023 Nederlands
20003841 31 Jan 2023 Nederlands
19000511002 31 Aug 2022 Nederlands
19000511003 31 Aug 2022 Nederlands