CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS

467405

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

SOLUTIO (20%)

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
467405_NL.pdf Nederlands
467405_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
23000375 19 Nov 2024 Nederlands
22002175 15 Feb 2024 Nederlands
22002488 14 Jan 2024 Nederlands
21003821 31 Mar 2023 Nederlands
21001487 31 Oct 2022 Nederlands
21001487 31 Oct 2022 English