CHLOROCRESOLUM

900034

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CHLOROCRESOLUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
900034_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
22002861 29 Sep 2026 Nederlands
22002861 26 Sep 2026 English
190837 31 Dec 2023 Nederlands
190837 31 Dec 2023 English
20004363 14 Dec 2023 Nederlands
18136007 30 Nov 2022 English