CHLORPROMAZINI

248851

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

HYDROCHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H330 Dodelijk bij inademing.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P307 NA blootstelling:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
248851_NL.pdf Nederlands
248851_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008636 19 Sep 2027 Nederlands
21L09B02 25 Apr 2026 English
20K24F01 31 Jul 2025 English
20K24F01 31 Jul 2025 Nederlands