CINNAMOMI ZEYLANICII

249076

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CORTICIS AETHEROLEUM

Gevarenaanduidingen

H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bestandsnaam Taal Download
249076_NL.pdf Nederlands
249076_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
22000759 19 Feb 2025 Nederlands
20004169 31 Jul 2023 Nederlands