CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM

545945

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P333 Bij huidirritatie of uitslag:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
545945_NL.pdf Nederlands
545945_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
0121422 21 May 2026 Nederlands
0121421 19 May 2026 Nederlands
0124695 09 Apr 2026 Nederlands
0117641 14 May 2025 Nederlands
007881 31 Oct 2023 Nederlands
008243 31 Oct 2023 Nederlands
007345 31 Aug 2022 Nederlands