CLOBETASOLI-17 PROPIONAS

646288

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

MICRONISATUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
646288_EN.pdf English
646288_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23000426 09 Oct 2027 Nederlands
192245008 29 Feb 2024 Nederlands
192245013 29 Feb 2024 Nederlands
20004302 29 Feb 2024 Nederlands
18300215 31 May 2023 Nederlands
18300216 31 May 2023 Nederlands