Clonidini hydrochloridum

840327

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

Clonidini hydrochloridum

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H330 Dodelijk bij inademing.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P301 NA INSLIKKEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
Batch number Vervaldatum Taal Download
2202002451 28 Jan 2026 Nederlands