CLOZAPINUM

711780

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CLOZAPINUM

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P301 NA INSLIKKEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
711780_NL.pdf Nederlands
711780_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008961 08 Dec 2026 Nederlands
008660 19 Jan 2026 Nederlands
008417 17 Sep 2024 English
008061 31 Mar 2024 Nederlands
007900 31 Dec 2023 Nederlands
007652 31 Aug 2023 Nederlands
007652 31 Aug 2023 English
007520 30 Apr 2023 Nederlands