DESOXIMETASONE

900586

Monograph USP

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

DESOXIMETASONE

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
900586_NL.pdf Nederlands
900586_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
007784 30 Sep 2024 Nederlands
006972 31 Jan 2023 Nederlands