DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS

440183

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

NATRII PHOSPHAS

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P301 NA INSLIKKEN:
P313 Een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
440183_EN.pdf English
440183_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008800 09 Feb 2028 Nederlands
008558 14 Jul 2027 Nederlands
007627 31 Jan 2023 Nederlands