DEXAMETHASONUM

250201

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

MICRONISATUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P301 NA INSLIKKEN:
P313 Een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
250201_NL.pdf Nederlands
250201_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008953 08 May 2027 Nederlands
008675 19 Dec 2026 Nederlands
008629 14 Jan 2024 Nederlands
008470 05 Jun 2023 Nederlands
007958 30 Nov 2022 Nederlands