DIAMINOPYRIDINUM (3,4-)

1010700

Monograph DAC

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

DIAMINOPYRIDINUM (3,4-)

Gevarenaanduidingen

H300 Dodelijk bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P284 Adembescherming dragen.
P307 NA blootstelling:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
1010700_NL.pdf Nederlands
1010700_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
009040 29 Mar 2027 Nederlands
009040 13 Mar 2027 English
008838 21 Jul 2026 English
008838 11 Jul 2026 Nederlands
007959 31 Mar 2024 Nederlands
007959 31 Mar 2024 English
007620 31 Jul 2023 Nederlands
007620 31 Jul 2023 English
007401 28 Feb 2023 English
007401 28 Feb 2023 Nederlands
007232 31 Oct 2022 English
007232 31 Oct 2022 Nederlands